en side fra webstedet josebamus.dk
ARTIKLER   OG   ESSAYS   OM   MUSIK
gå til startsiden Musikforlaget Josebamus download noder kontakt

Flere af de artikler, du finder på denne side, har tidligere været trykt i tidsskrifter, leksika og årbøger, andre offentliggøres hermed for første gang – og flere vil følge. Jeg har foreløbig delt dem i to kategorier. Når du vælger en titel i oversigten herunder, linkes du frem til en kort beskrivelse af artiklens indhold, og samme sted kan du åbne artiklen. Til nogle artikler hører et computerprogram. Før du begynder at installere eller åbne disse, bør du ubetinget læse: Vejledning og råd i forb. med installation af programmerne


A. musikhistoriske og musikteoretiske emner
1 Skitser til en musikkens idéhistorie
2 Det naturlige tonesystem og skaladannelsens matematiske princip
3 En virtuel monokord (SUPERMONOKORDEN)
4 Intervallets akustik – forsøg med programmet INTERVALGENERATOREN
5 Den kronede danske nationalsang fra 1819 (trykt i Det kgl. Bibl. årbog)
6 En kantate fra 1795 af J. H. Schönheyder
7 En ikke tidligere offentliggjort Weyse–autograf
8 Hvordan Beethovens cis–mol sonate fik navnet "Måneskinssonaten"
9 Kuhlau og klaveret   (trykt i Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole's skriftserie PubliMus)
B. kirkemusikalske emner
(hvor intet andet er nævnt trykt i Dansk Kirkemusiker Tidende)
1 Danske salmekomponister – 12 artikler
2 Hans Matthison–Hansen – en minderune i anled. af 100 året
3 Edwin Nielsen – portræt af en danske kirkemusiker
4 Johann Pachelbel – et komponistportræt
5 Musik for små orgler – en anmeldelse af Trevors antologier
6 To anmeldelser – Jesper Madsen og Helge Gramstrup (Organist Bladet)
7 Ledsagesatser og altern. koralharmonisering (FPO's temahefte nr.7)
8 Orgelkunst og elektronik – rapport fra to orgelekskursioner
til hhv. Tyskland og England

A. musikhistoriske og musikteoretiske emner
Skitser til en musikkens idehistorie
Vi forstår først for alvor vor egen tids musik, når vi ser den i et historisk perspektiv. Den vestlige musiks historie strækker sig over mere end to tusind år, og mange kloge mennesker har i tidens løb gjort sig tanker om dette mærkelige fænomen, der kun eksisterer som en flygtig begivenhed i tidens strøm og dog er i stand til at vække vore dybeste følelser. Jeg begyndte for mange år siden at samle materiale til en bog om dette emne, men arbejdet med at formulere det i en læseværdig og så vidt mulig homogen sammenhæng er langt fra tilendebragt. Her har jeg nu foreløbig samlet nogle af mine skitser – og ved at kalde det skitser gør jeg selv opmærksom på, at der mangler meget endnu, og at fremstillingen i sin nuværende form heller ikke lever op til kravet om homogenitet. Alligevel tror jeg, den kan være med til at belyse et emne, som i de sidste 2-3 generationer stort set har været fraværende ved undervisningen i musikhistorie ved vore konservatorier og musikinstitutter.

  klik på den røde knap for at læse eller udprinte artiklen (pdf–format, 18 sider)Skalageneratoren


Et par detaljer fra programmet SKALAGENERATOREN

Det naturlige tonesystem
og skaladannelsens matematiske princip

Med støtte i computerprogrammet SKALAGENERATOREN–MUS demonstreres hvordan tonesystemet ned til mindste detalje er defineret ved et simpelt matematisk princip. Dermed tvinges vi til at opgive den opfattelse, der har haft status som videnskabeligt faktum siden 1862, hvor Helmholtz udgav Die Lehre von den Tonempfindungen, nemlig at musikkens skalaer er historisk og kulturelt bestemte konstruktioner. Artiklen er tænkt som en introduktion til en større afhandling, der er resultatet af mange års nytænkning mht. musikkens natur, og som forhåbentlig snart ser dagens lys.

Ved hjælp af programmet kan du selv efterprøve teorien. Og om ikke før vil du blive overbevist om teoriens rigtighed, når du opdager, at du generere en hvilken som helst skala, og at du kan spille melodier og akkorder, når du "spiller" med musen på skalaens farvede intervaller, der fungerer som tangenter (se billedet herunder) – i et tonesystem som helt og holdent er skabt i kraft af et matematisk princip!

En anden version af programmet, SKALAGENERATOREN-MAT, hvor fokus er på teoriens matematiske aspekter, kan downloades fra siden Matematik

  klik på den røde knap for at læse eller udprinte artiklen (pdf–format, 25 sider)
  klik på den grønne knap for at åbne programmet SKALAGENERATOREN-MUS direkte
  klik på den gule knap for at installere programmet SKALAGENERATOREN-MUS

Et stærkt formindsket skærmbillede
fra programmet
SUPERMONOKORDEN

En virtuel monokord
Beskrivelse af og øvelser med programmet SUPERMONOKORDEN

Dette er det første af en række programmer, som på en særdeles anskuelig måde demonstrerer diverse akustiske og tonale begreber og forhold. De vil efterhånden blive samlet under den fælles overskrift TONELABORATORIET. Med SUPERMONOKORDEN kan man udføre alle de klassiske forsøg med monokorden, men man kan meget mere end det, og derfor kalder jeg programmet SUPERMONOKORDEN. Man kan f.eks. både se og høre, hvordan det pytagoræiske komma dannes, og man kan se, hvordan frekvenstallene omregnes til tonale mål, dvs. til 2-tals logaritmer.

  klik på den røde knap for at læse eller udprinte artiklen (pdf–format, 11 sider)
  klik på den grønne knap for at åbne programmet SUPERMONOKORDEN direkte
  klik på den gule knap for at installere programmet SUPERMONOKORDEN

Et stærkt formindsket skærmbillede
fra programmet
INTERVALGENERATOREN

Forsøg med programmet INTERVALGENERATOREN
Endnu et program som forklarer og i grafik og lyd demonstrerer nogle vigtige akustiske begreber i forbindelse med musikken. Her handler det om begreberne frekvenskvotient, superposition, naturintervaller, pytagoræiske intervaller, tempererede intervaller, det syntoniske komma, differenstoner, stødtoner, svævning og faseforskydning. Også selv om man af en eller anden grund ikke kan benytte programmet, kan man med udbytte læse beskrivelsen.

  klik på den røde knap for at læse eller udprinte artiklen (pdf–format, 10 sider)
  klik på den grønne knap for at åbne programmet INTERVALGENERATOREN direkte
  klik på den gule knap for at installere programmet INTERVALGENERATORENFund og Forskning Den kronede danske nationalsang fra 1819
og hvad deraf fulgte

en litterær pennefejde med et musikalsk efterspil

Artiklen, der er trykt i Det kongelige Biblioteks årbog Fund og Forskning (Bd. XXII, 1975-76), afdækker de nærmere omstændigheder omkring den priskonkurrence, som Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse (en forløber for Det danske Akademi) udskrev i napoleonskrigenes kølvand med det formål at få en autoriseret dansk nationalsang. Konkurrencen udviklede sig til noget nær en farce, og den affødte en stribe af parodier, litterære såvel som musikalske. Billedet på årbogens omslag stammer fra artiklen.

  klik på den røde knap for at læse eller udprinte artiklen (26 sider, der linkes til webstedet tidsskrift.dk)J.H.Schönheyder En kantate fra 1795 af den danske læge og musikdilettant J.H.Schönheyder

Tilbage i 1970'erne erhvervede jeg fra en privat samling en håndskrevet nodebog fra slutningen af 1700-tallet. Allerede en hastig gennembladning afslørede, at bogen havde tilhørt lægen Johan Heinrich Schønheyder (1744-1831), der også er kendt som digter og oversætter af bl.a. Miltons Paradise Lost og Paradise Regained. I Dansk biografisk Leksikon meddeles det, at han også har skrevet kantater. Nodebogen afslører, at han her ikke kun optræder i rollen som digter, men også som komponist. En rørende og meget tidstypisk "familiekantate" med titlen "Uskyldighed" er hovedemnet i denne lille artikel. Hele kantaten er gengivet fotografisk. En opsætning i moderne nodeskrift er planlagt.

  klik på den røde knap for at læse eller udprinte artiklen (pdf–format, 9 sider)Weyse En ikke tidligere offentliggjort Weyse-autograf

Fra den samling, der er nævnt i foregående rubrik, erhvervede jeg også et originalt nodemanuskript af Weyse. På nodebladet er der med en anden hånd tilføjet: "Dette er Weyses egen Haandskrift. Efter min Begjæring til ham har han selv arrangeret denne Musik, som i Faruk er componeret for tre Fruentimmerstemmer, til fire Stemmer, Sopran, Alt, Tenor og Bas. GS-". Bag initialerne GS gemmer sig formentlig et andet medlem af den i foregående rubrik omtalte familien Schønheyder. Det drejer sig om sangen "Risler alle bølger små" fra operaen "Faruk". Derom har jeg nu skrevet denne lille artikel. Det ikke tidligere offentliggjorte manuskript, gengives fotografisk. I tilgift får du min artikel om Weyse i Gads Musikleksikon.

  klik på den røde knap for at læse eller udprinte artiklen (pdf–format, 3 sider)Hvordan Beethovens cis–mol sonate fik navnet "Måneskinssonaten"

En lille underholdende artikel om en kendt titel, hvortil der knytter sig en hel del skrøner og misforståelser

  klik på den røde knap for at læse eller udprinte artiklen (pdf–format, 3 sider)Kuhlau og klaveret

En artikel trykt i Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole's skriftserie PubliMus,
oktober 2012. Artiklen er foranlediget af min Kuhlau-biografi, som du kan læse mere om under menupunktet "Kuhlau", og den er yderligere blevet aktualiseret i forbindelse med den samlede udgave af Kuhlaus store klaversonater (altså ikke sonatinerne!), som IFKS netop har udgivet,
og som du ligeledes kan læse mere om under menupunktet "Kuhlau".

  klik på den røde knap for at læse eller udprinte artiklen (pdf–format, 35 sider)B. artikler om kirkemusikalske emner
Zinxk Weyse Berggreen Rung Hartmann Winding Barnekow Laub Nielsen

Danske Salmekomponister
12 artikler fra Dansk Kirkemusiker Tidende 1991

Et dusin komponister står for hovedparten af melodierne i Den danske Koralbog. Hver af disse er her skildret i et kort biografisk rids efterfulgt af en beskrivelse af deres bidrag til den danske salmeskat. I den sidste artikel behandles i kortere form endnu en halv snes komponister, der i koralbogen kun optræder med nogle få melodier, men melodier der til gengæld må siges at være blevet folkeeje. Artiklerne refererer til den gamle koralbog, men borset fra numrene har de fortsat relevans også til den nye koralbog. Nulevende komponister er af princip ikke omtalt.

klik på den røde knap    
for at åbne artiklen    
  1.   H. O. C. Zinck
  2.   C. E. F. Weyse
  3.   A. P. Berggreen
  4.   Henrik Rung
  5.   J. P. E. Hartmann
  6.   August Winding
  7.   Christian Barnekow
  8.   Thomas Laub (første del)
  9.   Thomas Laub (anden del)
  10.  Carl Nielsen
  11.  Thorvald Aagaard og Oluf Ring
  12.  Andre komponister (Gade, Lindemann, Matthison-Hansen,
        Gebauer, Kalhauge, Emil Hartmann, Glæser,
        Nebelong, P.S.Rung-Keller, Knud Jeppesen)


Hans Matthison-Hansen Hans Matthison–Hansen
en minderune i anledning af 100–året for hans død

Den kun 25 årige domorganist blev med et slag kendt over det ganske land, da han ved Frederik 6.'s bisættelse i Roskilde Domkirke i 1840 spillede sin fantasi over folkevisen om Dronning Dagmar. Når han siden holdt sine orgelkoncerter i Roskilde, var der så stærk søgning, at der måtte sættes ekstratog ind fra København!

  klik på den røde knap for at se artiklenEdwin Nielsen
Portræt af en dansk kirkemusiker

I forbindelse med Dansk Kirkemusiker Forenings udgivelse 20 Orgelpræludier af Edwin Nielsen, som jeg redigerede, bragte foreningens tidsskrift denne lille biografi, som bl.a. bygger på et interview, jeg havde med komponistens enke, fru Edel Nielsen. Omtrent 200 orgelkompositioner efterlod Edwin Nielsen sig, men ikke ét eneste oplevede han selv at se udgivet. Og det skal ses i lyset af, at han havde fungeret som korrekturlæser hos Wilhelm Hansen i næsten 40 år! Det siger noget om forlagsverdenen, men det siger også noget om den hakkeorden, der rådede blandt datidens kirkemusikere – for Edwin Nielsen var på mange måder anderledes.

  klik på den røde knap for at se artiklenMusik for små orgler
en præsentation af C.H.Trevors antologi Organ Music for Manuals, Book 1 – 6

Et spørgsmål jeg ofte fik stillet, mens jeg var redaktør af Dansk Kirkemusiker Tidende, lyder: Hvad kan du anbefale af noder for et lille orgel uden pedal? Trevors antologi er en af de samlinger, jeg går varmt ind for. Artiklen, der ligesom de foregående har været trykt Dansk Kirkemusiker Tidende, sætter indholdet af antologiens 6 hefter ind i en historisk sammenhæng og bringer desuden en kort omtale af udgiveren.

  klik på den røde knap for at se artiklenJohann Pachelbel Johann Pachelbel
et komponistportræt

Alle organister spiller ham, men ikke alle ved så meget om manden selv. Her kan du læse en kort biografi tillige med en en kort gennemgang af hans kompositioner og en oversigt over nutidige udgivelser.

  klik på den røde knap for at se artiklen
Jeg har det fint med kritikere!
To anmeldelser
En anmeldelse siger ofte lige så meget om anmelderen som om den anmeldte. Det kan ikke være anderledes. Man må som anmelder nødvendigvis give udtryk for det, man selv mener er godt eller skidt, alt andet ville være hykleri. Blandt de talrige anmeldelser, jeg i tidens løb har skrevet i diverse tidsskrifter og fagblade, har jeg her udvalgt to, hvor jeg ikke lægger skjul på mit eget syn på specielt den eksperimenterende musik – men hvor jeg til gengæld er yderst positivt stemt over for den anmeldte musik.

  Jesper Madsen – en retrospektiv anmeldelse
  Helge Gramstrup spiller musik af Axel Rechnagel, Frode Bitsch, Peter Elkjær Petersen
    og Flemming Friis
orgelmanual
Ledsagesatser og alternativ koralharmonisering
tidligere udgivet som Temahæfte Nr.7
af Foreningen af præliminære organister.

"Det vil være synd for både organist og menighed, hvis man ikke ind imellem udnytter mulighederne for at variere salmespillet." Sådan hedder det bl.a. i indledningen, og i de følgende afsnit gennemgås de forskellige muligheder. Med heftet følger et nodetillæg med 17 eksempler. Temaheftet er lagt ud på nettet med venlig tilladelse fra FPO.

  klik på den røde knap for at se artiklen incl. nodetillæget
Copeman Hart-spillebord Spillebordet til
Copeman Hart-orglet
i St. Peters Church,
Sunderland
Orgelkunst og elektronik
indtryk og betragtninger efter to orgelekskursioner
til henholdsvis Tyskland og England

Det var noget af en pioneropgave, da en lille gruppe danske organister i 1989 var på studierejse til hhv. Tyskland og England for ved selvsyn at orientere sig om, hvad elektroniske kirkeorgler havde at byde på. Skepsisen var på forhånd massiv – men så meget mere overraskende var det gennemgående positive indtryk! Mere end 30 år senere er uvidenheden imidlertid fortsat stor, og artiklerne er derfor lige aktuelle den dag i dag.

  orgelekskursionen til Tyskland
  orgelekskursionen til EnglandN.B. Se også de to artikler om henholdsvis Johann Gottfried Walther og Léon Boëllmann, der indleder nodeudgivelserne Walther: 16 udvalgte orgelkoraler og Boëllmann: Heures mystiques, 15 udvalgte satser arr. for orgel med pedal. De kan findes under menupunktet "download noder" og kan åbnes uafhængigt af noderne.